Algemene voorwaarden

Per 1 augustus 2021

Inschrijven
Inschrijven kan het hele jaar door via onze site. Veel lessen starten in september en januari, maar ook gedurende de rest van het jaar kun je nog deelnemen aan korte cursussen en workshops. Instroom op reeds gestarte cursussen is vaak ook nog mogelijk. Beginnen kan dus het hele jaar!

Voor minderjarige cursisten geldt dat hun wettelijke vertegenwoordiger de inschrijving dient te doen. Door inschrijving ga je akkoord met onze inschrijfvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusoverzicht. Een onvolledig inschrijfformulier kan niet in behandeling worden genomen. Na inschrijving ontvang je zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing. Indien plaatsing niet mogelijk is, word je op de wachtlijst geplaatst. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De inschrijving voor een jaarcursus is doorlopend en wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd. Opzegging moet schriftelijk gebeuren.

Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft het recht om een activiteit te annuleren als er te weinig belangstelling voor is, noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en andere docenten in te zetten dan die in het cursusaanbod staan vermeld.

Bij inschrijving kun je aangeven of je ermee akkoord gaat dat beeldmateriaal, verkregen tijdens de activiteiten van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, gebruikt kan worden voor promotieactiviteiten van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

Plaatsing
Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, adviseren we je zo snel mogelijk in te schrijven. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Cursusduur
Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, bij inschrijving na aanvang van de cursus, voor het resterende gedeelte ervan. Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend. Tijdens de vakanties zullen in principe geen lessen gegeven worden. Het vakantierooster staat vermeld op deze site. In verband met de lesopbouw wordt er van je verwacht dat je zoveel mogelijk bij de lessen aanwezig bent.

Hoogte cursusgelden
De hoogte van de cursusgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de directie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Zodra je een bevestiging ontvangt van plaatsing (schriftelijk of via een mondelinge lesafspraak door de docent) ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld. Op deze website staan de tarieven van alle cursussen vermeld. Cursisten vanaf 21 jaar betalen een tarief inclusief 21% btw. De aanvangsdatum geldt als peildatum voor de leeftijd van de cursist. Bij latere instroom wordt het cursusgeld naar rato berekend. Klachten aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur schriftelijk worden ingediend bij de directie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

Betaling cursusgelden
Namens Cultuurbedrijf Noordoostpolder zal voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld één of meer facturen worden verzonden. Betaling dient zonder korting of inhouding binnen de daartoe gestelde termijn (zoals vermeld op de factuur) te geschieden. Het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoen van het cursusgeld leidt, nadat Cultuurbedrijf Noordoostpolder je eerst schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven, tot beëindiging van je lessen. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd. Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van desbetreffende cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Annulering 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder behoudt zich het recht om een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Uiteraard ontvang je het volledige cursusgeld retour. In overleg kunnen we eventueel een andere passende cursus aanbieden. Jij, als cursist, bent bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus zoals deze vermeld staat in ons cursusaanbod en dient schriftelijk te gebeuren bij de administratie. In dat geval ben je wel administratiekosten verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door ons geretourneerd.

Restitutie cursusgelden
Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is eventueel mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente, langdurige ziekte van docent of cursist. Bij restitutie kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Degene die meent voor restitutie van (een gedeelte van) het door hem/haar betaalde cursusgeld in aanmerking te komen, kan hiertoe een schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek indienen bij de directie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Een dergelijk verzoek dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie waarvoor korting wordt verzocht, te worden ingediend.

Aan degene die ten gevolge van de afwezigheid van de docent meer dan twee lessen bij een gespecialiseerde jaarcursus heeft moeten missen, wordt het cursusgeld van het meerdere boven deze twee lessen na afloop van het cursusjaar terugbetaald. Omdat dit gelijk valt met de zomerperiode kan het voorkomen dat deze terugbetaling pas na de zomer zal plaatsvinden. Bij korte cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald.

Opzeggen
De inschrijving voor een jaarcursus wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend met een cursusjaar verlengd, tenzij opzegging vóór 1 juli van het betreffende cursusjaar heeft plaatsgevonden. De verlengde jaarcursus kun je tussentijds opzeggen tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de administratie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder. De datum van ontvangst van de schriftelijke afmelding is bepalend voor de uitschrijfdatum.

Aansprakelijkheid
Cultuurbedrijf Noordoostpolder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan door de cursist ten behoeve van de cursus meegebrachte instrumenten e.d. Je dient hiertoe zelfstandig een verzekering af te sluiten. Cultuurbedrijf Noordoostpolder is niet aansprakelijk voor schade of ontvreemding van jouw persoonlijke eigendommen. De aansprakelijkheid van Cultuurbedrijf Noordoostpolder voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor de cursist of derden ontstaat in verband met de cursus, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Cultuurbedrijf Noordoostpolder afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cultuurbedrijf Noordoostpolder of haar leidinggevende ondergeschikte.

Algemeen
Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

Ongevallenverzekering
Door Cultuurbedrijf Noordoostpolder georganiseerde optredens van ensembles, orkesten en combo’s buiten de gebouwen die Cultuurbedrijf Noordoostpolder huurt van de gemeente Noordoostpolder, zijn in beginsel voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten. Tevens voorziet een verzekering in een uitkering bij een ongeval, in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van de deelnemer tijdens het optreden. Alle andere activiteiten door docenten en/of cursisten van Cultuurbedrijf Noordoostpolder georganiseerd buiten de gebouwen die Cultuurbedrijf Noordoostpolder huurt van de gemeente Noordoostpolder, zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de cursist.

Klachtenregeling
Heb je wensen ten aanzien van ons cursusaanbod en de lessen of vragen over de inhoud en de organisatie van de lessen? Of zie je mogelijkheden tot verbetering? Wij horen dit uiteraard graag. Je kunt dit in eerste instantie kenbaar maken bij de betreffende docent of het hoofd educatie Annette van Dongen via a.vandongen@cultuurbedrijfnop.nl. Heb je een klacht ten aanzien van onze dienstverlening of een geleverd product van Cultuurbedrijf Noordoostpolder? Wij lossen dit graag voor je op. Voor klachten kun je terecht bij de directie. Je kunt je klacht schriftelijk mededelen per mail via info@cultuurbedrijfnop.nl of per post naar Cultuurbedrijf Noordoostpolder, t.a.v. de directie, Antwoordnummer 1206, 8300 BW Emmeloord. Vermeld bij je klacht om welke afdeling en/of persoon het gaat en wat je klacht inhoudt. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging van je klacht. We streven ernaar je klacht binnen 7 werkdagen inhoudelijk te behandelen. Lukt het niet om de klacht binnen 7 werkdagen te behandelen, dan ontvang je tussentijds een schriftelijke melding hiervan. Je klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

Afmelden
Als een cursist de les niet kan volgen verzoeken wij je dit zo spoedig mogelijk door te geven via info@cultuurbedrijfnop.nl of op tel. 0527-760600.

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder